Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

ЕТИЧНИ ОДБОР

ПРЕДСИДАТЕЛЬ ЕТИЧНОГО ОДБОРУ

  • Прoф. др Александар Савич

ЧЛЕНИ ЕТИЧНОГО ОДБОРУ

  • Прoф. др Светлана Симич

  • Прoф. др Владимир Пилия

  • Прoф. др Владимир Кляїч

  • Прoф. др Ненад Четкович

  • Доц. др Джула Джильвeси

  • Доц. др Бранислава Ілінчич

  • Дипл. фaрмaцeут Слађана Ђекић

  • Биляна Барошевич, мастер правнїк

Клинїчне випитованє лїкох

Клинїчне випитованє лїкох ше окончує у складзе зоз Правилнїком о условийох и способе клинїчного випитованя лїкох, поступку и змисту документациї за одоброванє клинїчного випитованя лїкох и напрямками добрей клинїчней пракси у клинїчним випитованю. Кажде випитованє почина зоз обгрунтованим вимаганьом у писаней форми занятого або представнїка контрактовей виглєдовацкей орґанизациї/спонзорох за запровадзованє виглєдованя яке ше посила Етичному одбору Клинїчного центра Войводини, а придава ше технїчному сотруднїкови Душици Кременович, чия ше канцелария находзи у Управним будинку. Вимаганє муши облапяц шицки информациї цо нєобходни же би Етични одбор Клинїчного центра, у складзе зоз членом 36. Правилнїка о условийох и способе клинїчного випитованя лїкох могол принєсц позитивну одлуку. Документацию ше приклада на сербским язику, на яким муши буц и контракт, та вас поволуєм же бисце ше зоз вецей информациями упознали на линку Етични одбор:https://www.kcv.rs/eticki-odbor/